Nie odbieraj ?ycia, które Bóg u?wi?ci?, z wyj?tkiem sprawiedliwo?ci ”(Koran, 17:33).

Nie odbieraj ?ycia, które Bóg u?wi?ci?, z wyj?tkiem sprawiedliwo?ci ”(Koran, 17:33).

Doceniamy twoj? cierpliwo??. U?yj MyChart, aby zaplanowa? i poprosi? o spotkania na najkrótszy czas oczekiwania. Mo?esz tak?e wype?ni? poni?szy formularz lub zadzwoni?:

 • Pacjenci z po?udniowo-wschodniej Michigan: (800) 436-7936
 • Pacjenci z Jackson lub South Central Michigan: (517) 205-4800
 • Czy by?e? kiedy? w lokalizacji Henry’ego Forda? * Powód spotkania * Imi? specjalno?? * Imi? lekarza (je?li jest znane) Preferowane daty i czas Preferowany Lokalizacja * Inne lokalizacja Imi? * Nazwisko * Data urodzenia Wpisz MM/DD/ROYY Format * Adres * Miasto * Stan/Prowincja * Kod zip/kod pocztowy/ Kod pocztowy * Telefon * E -mail * Nazwa ubezpieczenia i numer subskrybenta * Nazwa kontaktu Uwierzytelnianie ??danie /h2>

  umieranie, koniec ?ycia i ?mier? w islamie

  przez Imam Steve Mustapha Elturk

  Islamska Organizacja Ameryki Pó?nocnej (Iona)

  ?mier? jest podmiotem, o którym ludzie cz?sto unikaj? mówienia o tym mniej pami?tam. Koran nawi?zuje do ?mierci w ró?nych miejscach. Werset z trzeciego rozdzia?u zwany rodzin? Imran (Aal’imran) brzmi: „Ka?da dusza posmakuje ?mierci, a ty zostaniesz zap?acony tylko w dniu zmartwychwstania. Ktokolwiek jest trzymany z dala od ognia i przyznany do ogrodu, b?dzie triumfowa?. Obecny ?wiat jest tylko iluzoryczn? przyjemno?ci? ”(Koran, 3: 185).

  Co to jest ?ycie? Filozofowie zmagaj? si? z tym pytaniem od stuleci. Zamiast dyskutowa? o swoich spekulacyjnych my?lach, najlepiej wiedzie?, co sam Bóg mówi o ?yciu. „Wiedz (o ludzie), ?e ?ycie tego ?wiata jest tylko zabaw? i rozrywk?, ozdob? i wzajemnym chwaleniem si? i (konkurencj?) mno??cym bogactwo i dzieci” (Koran, 57:20). Jest to ogólnie rzeczywisto?? postrzegania tego ?wiatowego ?ycia cz?owieka, czy ta osoba jest muzu?maninem, wyznawc? innej wiary, agnostykiem, a nawet ateist?.

  Chocia? ?mier? jest pewna i nieunikniona, ludzie maj? tendencj? ?y? tak, jakby zamierzali ?y? wiecznie. ?mier? nie zna wieku. Bardzo cz?sto ludzie umieraj? w doskona?ej m?odo?ci. Czasami ojciec musi pochowa? w?asnego syna. Mój w?asny syn zmar? w wieku 33 lat. Termin ?ycia jest z góry okre?lony przed narodzinami, a ta wiedza spoczywa tylko na Bogu. „Gdyby Bóg zabra? ludzi do zadania dla z?a, które robi?, nie zostawi?by jednego ?yj?cego stworzenia na ziemi, ale odezwaje ich do wyznaczonego czasu: kiedy nadejdzie ich czas, nie mog? na chwil? opó?ni? go”, ani nie mog? tego doprowadzi? do przodu ” (Koran, 16:61). Ta tajemnica ?ycia i ?mierci nie jest pozbawiona celu. ?ycie tego ?wiata jest testem od Boga. „Ka?da dusza z pewno?ci? posmakuje ?mierci: testujemy ci? przez ca?? z?e i dobro, a dla nas wszyscy wrócicie” (Koran, 21:35).

  W tym ?yciu ?wiatowym ludzie b?d? ludzie Ci?gle umieszczaj na wszystkie rodzaje testów. Wierz?cy s? zach?cani do cierpliwo?ci podczas prób i udr?k. „O wy, którzy wierz? https://harmoniqhealth.com/pl/, szukacie pomocy poprzez cierpliwo?? i modlitw?, bo Bóg jest z pacjentem” (Koran, 2: 153). „Z pewno?ci? przetestujemy ci? ze strachem i g?odem oraz utrat? w?asno?ci, ?ycia i upraw. Ale daj dobre wie?ci tym, którzy s? cierpliwi ”(Koran, 2: 155). Po zadaniu choroby wierz?cy nie narzekaj?, ale rezygnuj? z woli Boga. Pozostaj? cierpliwi w obliczu przeciwno?ci, wiedz?c, ?e nale?? do Boga i do Niego powróc?. „Ci, którzy, gdy zostan? zadane katastrofy, mówi?:„ Nale?? do Boga i do Niego powrócimy ”. To s? ludzie, którzy b?d? mieli b?ogos?awie?stwa i mi?osierdzie od swojego Pana; To oni s? prowadzeni ”(Koran, 2: 156 157).

  Jaka jest rzeczywisto?? ?mierci? Kiedy tak si? stanie, Duch (Ruh) opuszcza cia?o. Dowiadujemy si? poprzez prorocze tradycje, ?e z ?atwo?ci? wychodzi z cia?a sprawiedliw? dusz?, podczas gdy z?a dusza, która opiera si? opuszczeniu cia?a, jest surowo wyj?ta przez anio?a ?mierci. Dwa rodzaje dusz s? odpowiednio uhonorowane i ha?bowane w swoich podró?ach do niebia?skich wymiarów i z powrotem do grobu, gdy s? kwestionowane. „Powiedz (o prorok):„ Anio? ?mierci, który otrzyma? za ciebie oskar?enie, zabierze ci? z powrotem, a potem zostaniesz odes?any do twojego Pana ”(Koran, 32:11).

  Niektórzy umieraj? nagle, podczas gdy inni mog? przej?? przez ból i cierpienie, zanim umr?. Wed?ug proroczych tradycji choroba jest ?ród?em mi?osierdzia i szans? na przebaczenie. W jednym powiedzeniu Prorok Muhammad (niech niech to niech pokój, pbuh) mówi: „Za ka?de nieszcz??cie, choroba, niepokój, ?al lub zranienie, które dotykaj? wierz?cego – nawet bólu spowodowanego nak?ucie ciernia – Bóg wyciera grzechy i jego jego grzechy i jego Grzechy opadaj? od niego, gdy li?cie spadaj? z drzewa. ” Prorok (PBUH) poinformowa? nas, ?e „je?li s?uga Bo?a zachoruje lub wyrusza w podró?, (kontynuuje) nagradzany za dobre uczynki, które robi?, gdy by? zdrowy lub w domu. To jest dar Boga dla wierz?cego. ”

  Odwiedzanie chorych jest nie tylko bardzo zach?cane, ale jest to obowi?zek. Dzieje si? tak, poniewa? zapewnia pacjentowi bardzo potrzebn? opiek? i wsparcie moralne. W zwi?zku z tym prorok (PBUH) powiedzia?: „Dzwoni?cy z nieba wo?a osob?, która odwiedza chorego:„ Jeste? dobry, a twoja ?cie?ka jest dobra. Oby? wszed? do swojej rezydencji w raju. ” – wspomnia? tak?e:„ Kiedy muzu?manin odwiedza chorych rano, modli si? za niego siedemdziesi?t tysi?cy anio?ów i nadal modli si? za niego do wieczora. Kiedy kto? odwiedza chory wieczorem, anio?y modl? si? za niego i nadal modli? si? za niego do nast?pnego ranka. Co wi?cej, zostanie nagrodzony najwa?niejszymi owocami raju. ”

  Odwiedzaj?cy powinni modli? si? za powrót do zdrowia i zdrowie chorych. Prorok (PBUH) poinstruowa?: „Kiedy odwiedzasz chorego, daj mu nadziej? na d?ugie ?ycie. To nic nie zapobiegnie, ale zadowoli pacjenta i da mu pociech? ”. Kiedy prorok odwiedzi? chorych ludzi, mówi? im: „Nie martw si?! Jest to ?rodek oczyszczania (ty) grzechów, ch?tny Bóg. ” O ile nie po??dane przez chorego, preferowane jest skrócenie wizyt i uczynienie ich rzadziej, aby nie sta? si? uci??liwe dla pacjenta.

  mo?na b?aga? dla chorego, w jaki sposób prorok (pbuh ) zrobi?: „O Bo?e, podtrzymuj?cy ludzko??! Usu? chorob?, wylecz chorob?. To ty leczy. Nie ma lekarstwa oprócz lekarstwa. Grant (USA) lekarstwo, które nie pozostawia ?ladu choroby. ” Mo?na b?aga? u?ywaj?c w?asnych s?ów w dowolnym j?zyku, który mówi.

  Pacjent, który przechodzi silny ból lub taki, którego dni s? ponumerowane, zabraniono ?yczenia ?mierci. Kiedy prorok Muhammad (Pbuh) znalaz? swojego chorego wuja, który chcia?by ?mierci, powiedzia?: „O Abbas! O wujka Bo?ego pos?a?ca! Nie ?ycz? ?mierci. Je?li robisz dobrze i ?yjesz d?ugo, twoje dobre uczynki b?d? si? rozmna?a?. To jest dla ciebie lepsze. Je?li nie czujesz si? dobrze, a twoja ?mier? jest opó?niona, mo?esz szuka? przebaczenia Boga. To jest dla ciebie lepsze. Wi?c nie ?ycz? ?mierci. ”

  Odwiedzanie kogo?, kto jest na ?o?u ?mierci, jest bardzo po??dany. Prorok powiedzia?: „Kiedy odwiedzasz kogo?, kto jest chory lub umiera, mów o nim dobre rzeczy. Rzeczywi?cie, anio?y mówi?: „Amen” do tego, co wypowiadasz ”. Bardzo po??dane jest, aby pacjent lub kto? w imieniu umieraj?cego pacjenta wykona? jak najwi?cej dobrych uczynków. To pozwala osobie umrze? w stanie dobroci.

  Nieuchronnie ludzie b?d? musieli wygasn??. Nic nie bierzemy ze sob? w naszym grobie. Uczymy si? poprzez prorocze powiedzenie: „Kiedy cz?owiek umiera, jego czyny dobiegaj? ko?ca, z wyj?tkiem trzech rzeczy: wiecznej mi?o?ci (sadaqah jariyah); wiedza, która jest korzystna; lub cnotliwy potomek, który modli si? za niego (zmar?ego). ” Takie upomnienia przypominaj? nam, ?e powinni?my pospieszy? w robieniu dobrych uczynków, zanim nasz czas si? sko?czy, a nasza ksi?ga czynów zamyka si? na zawsze.

  B?d?c najbardziej pewn? rzeczywisto?ci?, ?wiadomi wierz?cy przygotowuj? si? tutaj na tym ?wiecie dla wiecznych i wiecznych i wieczne b?ogie ?ycie w ?yciu ostatecznym. Prorok Muhammad (pbuh) w jednym z jego powiedze? powiedzia?: „Sprytny jest tym, który kontroluje swoje pasje i przygotowuje si? do ?ycia po ?mierci”.

  Sytuacje na koniec ?ycia

  W instytucjach medycznych i zdrowia opieka na koniec ?ycia odnosi si? do opieki zdrowotnej pacjentów, którzy s? na ich ostatnich oddechach lub ?miertelnie chorych, bez dost?pnych lekarstw, takich jak rak lub pacjenci z mózgiem. Po ustaleniu, ?e choroba pacjenta nie mo?e by? d?u?ej kontrolowana i jest medycznie nieuleczalna, zespó? opieki zdrowotnej upewni si?, ?e pacjent b?dzie komfortowy i otrzyma odpowiednie leczenie i leki w celu kontroli bólu i innych objawów. Niektórzy pacjenci mog? by? leczeni w szpitalach, podczas gdy inni mog? by? leczeni w hospicjum lub domu.

  Pacjent i cz?onkowie rodziny powinni omówi? swoje obawy dotycz?ce zako?czenia ?ycia z zespo?em opieki zdrowotnej. Zespó? opieki zdrowotnej pomo?e i zwróci si? do swoich umiej?tno?ci, pacjentów i jego rodziny medycznych, psychologicznych i duchowych za po?rednictwem ekspertów w ka?dej dziedzinie.

  Cz?sto zadawane pytanie, które zwykle wynika z pacjentów i Cz?onkowie rodziny brzmi: „Jak d?ugo b?dzie ?y??” Lekarze zazwyczaj wydaj? wykszta?cone domys?y na podstawie wiedzy i do?wiadczenia. Niektórzy lekarze powstrzymuj? si? od odpowiedzi z obawy przed zaszczepieniem fa?szywej nadziei. Jednak nikt tak naprawd? nie wie, jak d?ugo osoba b?dzie ?y?. Czasami lekarze s? zaskoczeni, jak bardzo wiara pacjenta na pewien wy?szy wp?yw na czas ?ycia pacjenta. Tylko Bóg wie, kiedy osoba wygasi.

  Zgodnie z prawem lekarze i zespo?y opieki zdrowotnej nie mog? podejmowa? decyzji w imieniu pacjenta lub jego rodziny. Odpowiedz? na ka?de pytanie, jakie pacjent lub rodzina pacjenta mo?e mie?, w tym mi?dzy innymi medyczne, techniczne, ekonomiczne i bioetyki, aby pacjent i jego rodzina podj?li w?a?ciw? decyzj?. Ostatecznie to pacjent i jego rodzina podejmuj? decyzje dotycz?ce leczenia po zako?czeniu ?ycia lub usuni?cia sprz?tu do wsparcia ?ycia. Ta praktyka celowego zako?czenia ?ycia w celu z?agodzenia bólu i cierpienia nazywa si? eutanazj?.

  Nale?y zrozumie?, ?e dopóki serce bije, a mózg funkcjonuje ka?dej decyzji o zako?czeniu ?ycia nale?nego ?ycia Dla bólu cierpienie lub inne przyczyny s? sprzeczne z zasadami islamskimi i uwa?ane za samobójstwo; Ustawa zabroniona w islamie. Muzu?manie wierz?, ?e ca?e ludzkie ?ycie jest ?wi?te i tylko Bóg determinuje swoje ?ycie. „Nie odbieraj ?ycia, które Bóg przyzna?, z wyj?tkiem sprawiedliwo?ci” (Koran, 17:33). Tylko Bóg decyduje, jak d?ugo ka?dy z nas b?dzie ?y?. „Kiedy nadejdzie ich czas, nie mog? go opó?ni? o jedn? godzin? ani nie mog? go przed?u?y? o jedn? godzin?” (Koran, 16:61).

  Decyzje o zako?czeniu ?ycia

  <

  Jednym z najcz??ciej zadawanych pyta? jest: „Co trzeba zrobi?, je?li pacjent jest w ?pi?czce i/lub jest martwy mózg (tj. State wegetatywne), podczas gdy jego serce wci?? bije?”

  Istnieje ró?nica zda? w?ród muzu?ma?skich uczonych na temat tego, co determinuje ?mier?. Czy martwe jest kryterium ?mierci? Instytucje ?wieckie mog? stwierdzi?, ?e tak jest. Lekarze mog? wymawia? osob?, która jest martwa w mózgu, mimo ?e jego serce wci?? bije. Jest to sprzeczne z powszechnym przekonaniem, ?e mo?na wymy?li? martwe, gdy serce zatrzymuje si? lub p?uca przestaje dzia?a?.

  Wraz z post?pem w technologii medycznej i badaniach naukowych, uczeni i duchowie?stwa mi?dzy innymi z wielu tradycji wiary s? Debatowanie nad tymi nowymi zjawiskami i wywieranie ich wysi?ków w celu uzyskania wniosków, które s? zadowalaj?ce i zgodnie z przekonaniami. Wraz z post?pami bada? i technologii medycznych STEM, wnioski staj? si? coraz bardziej z?o?one i trudniejsze do osi?gni?cia.

  Poni?szy fragment artyku?u online opublikowany na BBC zatytu?owany, End of Life i DNR ( Nie reanimentuj) rozkaz, mo?e pomóc tobie i osobom zaanga?owanym w decydowanie o sytuacjach ?yciowych,

  „… islamski kodeks etyki medycznej stwierdza:„ Daremalne jest zatrzyma? pacjenta w stanie wegetatywnym Na heroiczne ?rodki … to proces ?ycia, który lekarz ma na celu utrzymanie, a nie proces umierania. ” Oznacza to, ?e lekarze mog? przesta? próbowa? przed?u?y? ?ycie w przypadkach, w których nie ma nadziei na wyleczenie.

  Wed?ug Islamskiego Stowarzyszenia Medycznego Ameryki (Imana) „Kiedy ?mier? staje si? nieunikniona, jak ustal? lekarze zajmuj?ce si? opiek? Spo?ród ?miertelnie chorych pacjentów nale?y pozwoli? umrze? bez niepotrzebnych procedur. ”